evia247.gr
αρχείο λήψης (73)
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΝ. ΕΥΒΟΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. 1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 «Δημοτικός κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2020 (ΦΕΚ Α΄87 ), ΄΄Καλλικράτης΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. 3. Τις διατάξεις του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
  4. 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.5056/2023 ορίζεται ότι: «Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: α)την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α’6).
  5. 5. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765(26/Α/2021), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παρ. αυτής δεν υπάγεται στις διατάξεις των μερών Β΄ και Γ΄ του Ν. 4765/2021.
  6. 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 5609/02.12.2021 τ. Β’) του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
  7. 7. Την από 18/6/2024 Εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες καθαριότητας εξωτερικών χώρων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
  8. 8. Την υπ΄αρ. 136/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του δήμου Κύμης Αλιβερίου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας εξωτερικών χώρων του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας εξωτερικών χώρων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
111/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔώδεκα  (12)Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4765/2021Δύο  (2) μήνες

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση υπογεγραμμένη

2. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

3. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής υπεύθυνη δήλωση:

α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001),

β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω/έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με

τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου , με την ειδικότητα ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων κατά τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες.

γ) δεν έχω/έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/Τεύχος Α’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει . Δεν έχω (από …………..… έως ……………..στο………………………………………………..) συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών

δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα , με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση , απάτη , εκβίαση ,πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , δεν είμαι υπόδικος , δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία

Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) και

ε) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης αυτής.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με συνημμένα  τα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δύο ημερών ήτοι από 18 /06/2024 έως και  19 /06/ 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου ( dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr) έως 24:00 ώρα ημέρα  Τετάρτη  19 /06/ 2024 ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου (Δ/νση: Γ. Παπανικολάου 13-15, τηλ: 2223350236 -230) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως 19 /06/ 2024.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΡΑΚΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ: Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής

diktio diktio

Χαλκίδα: Η κάμερα ασφαλείας “έπιασε” τους διαρρήκτες να κάνουν φύλλο και φτερό ψητοπωλείο

omada diktiou

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις για την κατασκευή της παράκαμψης Βασιλικού

diktio diktio